Terugbetalingen

Terugbetaling van jouw bestelling bij Firekillshop

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Firekillshop.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 7 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 7 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Firekillshop via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven, moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onmiddelijk, of in ieder geval niet later dan 7 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Firekillhsop heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Firekillshop. De klant is op tijd wanneer hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 7 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Firekillshop zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Firekillshop alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Firekillshop op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Firekillshop wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten, ten gevolge van de keuze van de klant om voor een andere wijze van levering te kiezen dan de door Firekillshop geboden goedkoopste standaard levering, worden niet terugbetaald.

Firekillshop betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst.
  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt. waarop Firekillshop geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
  • beschadigde goederen of geopende verpakking.

 

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met info@firekillshop.be

Sluiten

Winkelmandje